Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Edukacja

Formularze:
 1. Ankieta działalności nauczyciela akademickiego do oceny okresowej
 2. Dane uzupełniające do wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
 3. Dziennik zajęć grupy w trakcie wypoczynku - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
 4. Formularz informacyjny dotyczący konferencji naukowej
 5. Formularz informacyjny dotyczący projektu badawczego
 6. Formularz kosztorysu wydawniczego
 7. Formularz zgłoszenia do Naukowego Programu Stypendialnego NATO
 8. Karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie
 9. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
 10. Karta obiegowa byłego słuchacza studiów doktoranckich
 11. Kwestionariusz osobowy uczestnika studiów doktoranckich
 12. Lista uczestników, osób prowadzących program i tłumaczy towarzyszących
 13. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kuratora oświaty - Dz.U. 2016, poz. 2150 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 14. Opinia o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 15. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 16. Opinia o pracy naukowo badawczej finansowanej ze środków na działalność statutową/badania własne
 17. Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 18. Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 19. Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 20. Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 21. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 22. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 23. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 24. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 25. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 26. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 27. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 28. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 29. Oświadczenie o liczbie uczniówwychowanków internatu i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji dla publicznych szkół artystycznych - Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 30. Oświadczenie o nieposiadaniu otwartego przewodu doktorskiego i o niepobieraniu stypendium doktoranckiego
 31. Podanie o przyjęcie na studia
 32. Podanie o przyjęcie na studia (ECTS - Europejski System Transferu Kredytów)
 33. Protokół egzaminacyjny
 34. Protokół prac zespołu akredytacyjnego - Dz.U. 2014, poz. 840 (załącznik 3)
 35. Protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych
 36. Raport końcowy z wykonanej pracy naukowo-badawczej w ramach badań własnych/statutowych
 37. Rozliczenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych - Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 38. Rozliczenie przyznanych środków na dofinansowanie konferencji naukowej
 39. Sprawozdanie finansowe z wykonanej pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych
 40. Sprawozdanie z audytu w morskiej jednostce edukacyjnej oraz wzór karty niezgodności - Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.
 41. Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym - Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.
 42. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (1)
 43. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (2)
 44. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (3)
 45. Suplement do certyfikatu znajomości języka polskiego - Dz.U. 2016, poz. 405 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2016 r.
 46. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego - Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 
 47. Umowa o nauce - ECTS - Europejski System Transferu Kredytów
 48. Umowa o stypendium za wyniki w nauce
 49. Własna ocena działalności placówki doskonalenia nauczycieli - Dz.U. 2014, poz. 840 (załącznik 2)
 50. Wniosek o dofinansowanie działalności biblioteki głównej
 51. Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej
 52. Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży
 53. Wniosek o korzystanie/rezygnację
 54. Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli - Dz.U. 2014, poz. 840 (załącznik 1)
 55. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody indywidualnej
 56. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody zespołowej
 57. Wniosek o przyznanie nagrody Prorektora dla słuchaczy studiów doktoranckich
 58. Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej nauczycielowi akademickiemu
 59. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 60. Wniosek o przyznanie subwecji ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Techne)
 61. Wniosek o rejestrację konferencji naukowej
 62. Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego
 63. Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych - Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 64. Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
 65. Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych
 66. Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych
 67. Wniosek o wpis na listę arbitrów Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - Dz.U. 2016, poz. 1710 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 68. Wniosek-Ankieta szkoły wyższej o dotację podmiotową na badania własne
 69. Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - wymiana Młodzieży
 70. Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - Wymiana Szkolna
 71. Wykaz aparatury specjalnej
 72. Wykaz ważniejszych konferencji, sympozjów i innych imprez naukowych
 73. Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne / kształcenie w szkole doktorskiej / o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych / kształcenia w szkole - Dz.U. 2018, poz. 1835 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 74. Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 75. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych - Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 76. Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu - Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 77. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu - Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 78. Zgłoszenie do utworzenia Lokalnego Punktu Kontaktowego
 79. Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
 80. Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241