Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 4. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 5. EKL - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej  (dawny ZUS ER-9) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2019 r.
 6. EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 18 stycznia 2019 r.
 7. EMP Wniosek o emeryturę - Wniosek o emeryturę Formularz obowiązujący od dnia 10 czerwca 2019 r.
 8. EMZ - Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
 9. ENS - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych (zastąpił formularz ZUS Rp-18) Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 10. ENSK - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (dawny ZUS Rp-12) Formularz obowiązujący od dnia  10 czerwca 2019 r.
 11. EPOM - Wniosek o emeryturę pomostową (dawny ZUS  RP-1 Epom) Formularz obowiązujący od dnia  13 czerwca 2019 r.
 12. ERN - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca  2019 r. Wzór ERN – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R
 13. ERN-P - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ERN-P zastąpił wzór ZUS Rp-1a Formularz obowiązujący od dnia  13 czerwca 2019 r.
 14. EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca 2019 r. Formularz EROP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73
 15. ERP-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (dawny ZUS Rp-15) Formularz obowiązujący od dnia 5 listopada 2018 r.
 16. ERR-W - Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej Formularz obowiązujący od dnia  5 listopada 2018 r. ERR-W zastąpił wzór ZUS Rw-3 
 17. ESP - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 10 czerwca 2019 r. Formularz ESP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26
 18. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 19)
 19. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 20. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 20)
 21. Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE
 22. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 23. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 24. OL-10 - Wywiad zawodowy (załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności) Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 25. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu...
 26. Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe
 27. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 2015, poz. 1600
 28. Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku RP-7
 29. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 30. RD-2 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej De Minimis Formularz obowiązujący od dnia  18 grudnia 2018 r.
 31. RSO - Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS RSO  zastąpił wzór ZUS-EOP-02 Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 32. US-2 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach.
 33. US-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej (zastępuje formularz ZUS-ZZU) Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 34. US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe
 35. Wniosek do ZUS o wyjaśnienie nieprawidłowości przekazanych środków Otwartego Funduszu Emerytalnego
 36. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 37. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 38. Wniosek o udzielenie informacji o skutkach w sferze ubezpieczeń społecznych
 39. Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
 40. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
 41. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 42. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
 43. Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 44. Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
 45. ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres Formularz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2019 r.
 46. ZPW - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
 47. ZUS ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca 2019 r.
 48. ZUS ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (zastępuje wzór RP-7) Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r. Wzór dostępny w aktywnym formacie PDF
 49. ZUS ERP-8 - Zeznanie świadka Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 r.
 50. ZUS ERP-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 r.
 51. ZUS ERR - Wniosek o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca 2019 r. Wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dnia 2 października 2017 r. zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku...
 52. ZUS OL-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia Formularz obowiązuje od dnia 8 lutego 2019 r.
 53. ZUS OL-FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 18 stycznia 2019 r.
 54. ZUS OSW - Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 23)
 55. ZUS PEL - Pełnomocnictwo / odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Formularz obowiązujący od dnia 19 grudnia 2018 r.
 56. ZUS RCA cz. II - Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1...
 57. ZUS RD-3 - Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 58. ZUS RIA - Raport informacyjny AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 22)
 59. ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego...
 60. ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.
 61. ZUS RWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Formularz obowiązujący od dnia 7 marca 2019 r. Formularz RWN zastąpił dotychczasowy druk ZUS EWN
 62. ZUS US-3 - Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii
 63. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 2 kwietnia 2019 r.
 64. ZUS Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 65. ZUS Z-15a - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Formularz obowiązujący od dnia 21 stycznia 2019 r.
 66. ZUS Z-15b - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Formularz obowiązujący od dnia 21 stycznia 2019 r.
 67. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 26 lutego 2019 r.
 68. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2019 r.
 69. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązujący od dnia  25 lutego 2019 r.
 70. ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 71. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241