Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Podkategorie:
Formularze:
 1. AZ-O - Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)
 2. CFR-1 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat rezydencji) [Certificate of Tax Residence]  (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 19 stycznia 2012 r. Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 10...
 3. CFR-2 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)  [Certificate of tax residence in the Republic of Poland of...
 4. DRA-1 - Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych - Dz.U. 2011 Nr 61, poz. 311
 5. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1731 (załącznik 1)
 6. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1731 (załącznik 2)
 7. KON-W - Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 274, poz. 1619
 8. OPL-1 - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 3) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. Dz.U. 2014, poz. 1847 (załącznik 2)
 9. ORD-HZ - Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (wersja 2)...
 10. ORD-H (2) - Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 11. ORD-IN - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 6) Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r.  Dz.U. 2015, poz. 644 (załącznik 1a)
 12. ORD-IN/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r.  Dz.U. 2015, poz. 921
 13. ORD-M - Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 1)
 14. ORD-OG - Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 296, poz. 1756 (załącznik 1)
 15. ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 296, poz. 1756 (załącznik 2)
 16. ORD-TK - Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 3) Formularz obowiązujący od dnia 11 lutego 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 190 (załącznik 1)
 17. ORD-U - Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 11 lutego 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 190 (załącznik 2)
 18. ORD-W1 - Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (wersja 3) Formularz obowiązujący od dnia 11 lutego 2013...
 19. ORD-ZU - Wyjaśnienie do korekty deklaracji
 20. ORD-Z (1) - Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 21. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 22. Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług
 23. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 24. PCC-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 6 lutego 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 598 (załącznik 2)
 25. PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 września 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 940 (załącznik 1a)
 26. PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 września 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 940 (załącznik 1b)
 27. P-KOP - Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (wersja 1) Dz.U. 2012, poz. 407
 28. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 29. PT-1 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 2)
 30. PT-2 - Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 1)
 31. SD-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 30 stycznia 2013 r.  Dz.U. 2013, poz. 143
 32. SD-3 - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (wersja 5) Dz.U. 2014, poz. 939 (załącznik 1a) Wzór obowiązujący od dnia 1 września 2014 r.
 33. SD-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 5) Dz.U. 2014, poz. 939 (załącznik 1b) Wzór obowiązujący od dnia 1 września 2014 r.  
 34. SD-Z1 (1) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 35. SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (wersja 5) Wzór obowiązujący od dnia 25 października 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 1379
 36. SPW-1 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 37. SPW-1/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 3) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 38. SPW-2 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 39. SPW-2/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 40. TW-1 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych Dz.U. 2014, poz. 650 (załącznik 1)
 41. TW-2 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym Dz.U. 2014, poz. 650 (załącznik 2)
 42. UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. Dz.U. 2014, poz. 1847 (załącznik 1)
 43. VAT-Z / AKC-Z (3) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług / podatkiem akcyzowym
 44. VZM-1 - Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.  (WERSJA 6) Wzór obowiązujący od 2015 r. Wzór zawiera...
 45. VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 46. VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 47. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 48. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 49. Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1 - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 50. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 51. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - Formularz F-08/1
 52. Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
 53. WZP-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 54. WZP-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 55. WZP-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 56. WZS-1K (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 57. WZS-1M (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 58. WZS-1R (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.
 59. ZAS-DF - Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011...
 60. ZAS-DP - Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011...
 61. ZAS-P - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 7)
 62. ZAS-S - Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 5)
 63. ZAS-W - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 4)
 64. ZAS-Z - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (wersja 3) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 6)
 65. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 66. Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
 67. Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy
 68. ZAW-E1 (1) - Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
 69. Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 70. ZAW-K - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 267, poz. 1580
 71. Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych - tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy
 72. ZPP-1 - Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 3 marca 2012 r. Dz.U. 2012, poz. 185
 73. ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2014, poz. 645
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241