Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Transport >

Dokumenty Celne

Formularze:
 1. Adnotacja z czynności audytowych - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 6)
 2. Aneks do Planu postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 3)
 3. Certyfikat weryfikacji dostawy towarów o znaczeniu strategicznym - Dz.U. 2018, poz. 590 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 4. CMR Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
 5. Deklaracja celna CN 23
 6. Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk - Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 7. Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych - Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 8. Deklaracja przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego (zamkniętych źródeł promieniotwórczych) - Dz.U. 2007 nr 131 poz. 911
 9. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 10. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz) - Dz.U. 2016, poz. 1293 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 11. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (wywóz) - Dz.U. 2016, poz. 1293 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 12. Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt
 13. Dokument Przekazania Towaru (DPT) - Dz.U. 2016, poz. 1294 Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 14. Dokument T 5 Bis - kontrola użycia i/lub przeznaczenia towarów - (aktywny PDF)
 15. D.W.1 - Deklaracja wartości celnej
 16. D.W.1 BIS - Arkusz dodatkowy
 17. DWC - Deklaracja Wartości Celnej
 18. Ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 3)
 19. Ewidencja towarowa prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 1)
 20. Ewidencja towarów nieobjętych przeznaczeniem celnym prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 4)
 21. Formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - Dz.U. 2017, poz. 391 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 22. INF 1 - Uszlachetnianie czynne
 23. INF 2 - Uszlachetnianie bierne - Obrót Trójstronny
 24. INF 3 - Towary powracające - Dokument informacyjny
 25. INF 4 - Świadectwo Informacyjne i wniosek o wystawienie świadectwa informacyjnego
 26. INF 5 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (EX/IM)
 27. INF 6 - Odprawa czasowa
 28. INF 7 - Uszlachetnianie czynne
 29. INF 8 - Składy celne / wolne obszary celne / składy wolnocłowe - Zabiegi zwyczajowe
 30. INF 9 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (IM/EX)
 31. Karta kontrolna T 5 (nieaktywny PDF)
 32. Karta Rejestracji - PDR
 33. Karta Rejestracji - PDR/Intrastat
 34. Kartoteka rozchodów i przemieszczeń towarów prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 2)
 35. Kwestionariusz postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 1)
 36. Odprawa czasowa - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 37. Oświadczenie bezpieczeństwa - INTRASTAT
 38. Oświadczenie osoby stwierdzające, iż nie jest podmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego i nie naruszyła przepisów prawa celnego lub podatkowego
 39. Plan postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 2)
 40. Postanowienie o spełnianiu warunków i kryteriów - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 8)
 41. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce - Dz.U. 2017, poz. 416 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 42. Powszechny Weterynaryjny Dokument Wejścia, PWDW dla Zwierząt
 43. Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej
 44. Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych - Dz.U. 2015, poz. 518 (załącznik 3)
 45. Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych - Dz. Urz. U.E. L 329/43 z 06.12.2008 r. - objaśnienia w formacie PDF
 46. Protokół z czynności audytowych - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 5)
 47. Przetwarzanie pod kontrolą celną - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 48. Skład celny - Formularz kontynuacyjny do wniosku o zezwolenie na prowadzenie składu celnego lub objęcia składu celnego procedurą typu E - instrukcja w wersji PDF
 49. Skład celny - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 50. Świadectwo o przydatności do produkcji substancji pomagającej w przetwarzaniu - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 4)
 51. Świadectwo Pochodzenia - Certificate of Origin - Dz.U. 2016 poz. 1307 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 r. UWAGA ! Jest to formularz ścisłego zarachowania do nabycia w oddziałach celnych. Dostępna na naszych stronach wersja w formacie...
 52. Świadectwo spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 3)
 53. Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
 54. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 2520 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r.
 55. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 56. Uszlachetnianie bierne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 57. Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 58. Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania czynnego (Formularz kontynuacyjny) - instrukcja w wersji PDF
 59. Wezwanie do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 4)
 60. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 2)
 61. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 1)
 62. Wniosek o dokonanie zwrotu / umorzenia należności celnych
 63. Wniosek o nadanie lub ustalenie numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podsystemu INTRASTAT
 64. Wniosek o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych - Dz. Urz. U.E. L 329/43 z 06.12.2008 r. - objaśnienia w formacie PDF
 65. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 7)
 66. Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) - w formacie PDF objaśnienia dotyczące wypełnienia wniosku o udzielenie WIT
 67. Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych - Dz.U. 2015, poz. 518 (załącznik 1)
 68. Wniosek o ustanowienie//zmianę/zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie//zmianę/zniesienie składu wolnocłowego - Dz.U. 2009 Nr 64, poz. 540
 69. Wniosek o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego - Dz.U. 2016, poz. 1292 Formularz obowiązujący od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 70. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2
 71. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 79. Wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia - Dz.U. 2016 poz. 1307 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 r.
 80. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 81. Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania biernego - Formularz kontynuacyjny - instrukcja w wersji PDF
 82. WPR 1 - Wniosek o refundację wywozową (instrukcja do formularza w formacie PDF) - Dz.U. 2010 nr 73 poz. 469 (załącznik 1)
 83. WPR 5 - Deklaracja objęcia kontrolą celną mięsa na warunkach art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1731/2006 - Dz.U. 2010 Nr 73, poz. 469 (załącznik 3)
 84. Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED)
 85. Wzór zobowiązania dołączanego do wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze bez konieczności jej podpisywania przez eksportera
 86. Zaświadczenie (Certyfikat) dotyczący zwolnienia od należności celnych przywozowych przesyłki przeznaczonej do użytku służbowego lub osobistego użytku - Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 3 i 4) Formularz obowiązuje od dnia 20 września 2016 r.
 87. Zaświadczenie o zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez funkcjonariusza Służby Granicznej - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (7)
 88. Zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 214 Formularz obowiązuje od dnia 4 lutego 2017 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241