Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Formularze:
 1. Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2010 Nr 170, poz. 1146 (3)
 2. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego - Dz.U. 2019, poz. 742 Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2011 r.
 3. Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego / miejsca w internacie / miejsca w kwaterze internatowej - Dz.U. 2018, poz. 2122 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2017 r.
 4. Dyspozycja usunięcia pojazdu których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej - Dz.U. 2018, poz. 2285 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 22 września 2015 r.
 5. Dyspozycja usunięcia pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane - Dz.U. 2015, poz. 1282
 6. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - Dz.U. 2016, poz. 644 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2016 r.
 7. Informacja do wniosku o dotację dla instytucji kościelnej-związku wyznaniowego
 8. Kalkulacja kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie / kwaterze internatowej - Dz.U. 2014, poz. 763 (załącznik 4)
 9. Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w nieruchomości Skarbu Państwa - Dz.U. 2015, poz. 1378 (załącznik 1)
 10. Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej - Dz.U. 2015, poz. 1378 (załącznik 2)
 11. Karta odpowiedzi dotycząca bezpieczeństwa imprez masowych - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 12. Karta prac podwodnych - Dz.U. 2011 Nr 128, poz. 728 (zał. 3)
 13. Karta Rejestracyjna informacji o obiektach, na których terenie są organizowane masowe imprezy sportowe - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 14. Karta Rejestracyjna informacji o organizatorach masowych imprez sportowych - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 15. Karta Rejestracyjna informacji o organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 16. Karta Rejestracyjna informacji o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 17. Karta Rejestracyjna informacji o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 18. Karta Rejestracyjna informacji o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 19. Karta Rejestracyjna informacji o związkach i klubach sportowych - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 20. Karta Rejestracyjna klubów, organizacji, stowarzyszeń skupiających kibiców - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 21. Karta Rejestracyjna o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 22. Karta Rejestracyjna osoby, co do której zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 23. Karta Rejestracyjna osoby przeciwko której toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 24. Karta zapytania dotycząca bezpieczeństwa imprez masowych - Dz.U. 2010 Nr 54, poz. 329
 25. MSWiA-D1 - Deklaracja wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci podlegających finansowaniu zgodnie z przepisami w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w...
 26. MSWiA-R1 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji - Dz.U. 2008 Nr 130, poz. 830 (6)
 27. MSWiA-R2 - Zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego/wojewodę - Dz.U. 2008 Nr 130, poz. 830 (7)
 28. MSWiA-W1 - Wniosek o finansowanie - Dz.U. 2008 Nr 130, poz. 830 (2)
 29. MSWiA-W2 - Zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji - Dz.U. 2008 Nr 130, poz. 830 (3)
 30. MSWiA-W3 - Zestawienie wniosków kwalifikowanych - Dz.U. 2008 Nr 130, poz. 830 (5)
 31. Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL - Dz.U. 2015, poz. 1984 (załącznik 2)
 32. Powiadomienie o usunięciu pojazdu z drogi na parking strzeżony - Dz.U. 2018, poz. 2285 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 22 września 2015 r.
 33. Powiadomienie o zmianie numeru PESEL - Dz.U. 2015, poz. 1984 (załącznik 3)
 34. Powiadomienie w sprawie nadania/zmiany numeru PESEL - Dz.U. 2012, poz. 74 (załącznik 2)
 35. Protokół kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych - Dz.U. 2015, poz. 1004 (załącznik 2)
 36. Protokół kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych - Dz.U. 2015, poz. 1200 (załącznik 2) Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2013 r.
 37. Protokół przekazania / przyjęcia miejsca w internacie / kwaterze internatowej - Dz.U. 2014, poz. 763 (załącznik 3)
 38. Protokół przekazania i przyjęcia / opróżnienia lokalu mieszkalnego - Dz.U. 2019, poz. 106 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2017 r.
 39. Skierowanie do komisji lekarskiej kandydata do służby podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - Dz.U. 2018, poz. 2155 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2018 r.
 40. Skierowanie do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej / członka ochotniczej straży pożarnej który doznał uszczerbku na zdrowiu - Dz.U. 2018, poz. 2155 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2018 r.
 41. Skierowanie do zamieszkiwania w internacie / kwaterze internatowej - Dz.U. 2014, poz. 763 (załącznik 2)
 42. Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - Dz.U. 2019, poz. 1288 Formularz obowiązuje od dnia 11 lipca 2019 r.
 43. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych - Dz.U. 2015, poz. 1004 (załącznik 1)
 44. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych - Dz.U. 2015, poz. 1200 (załącznik 1) Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2013 r.
 45. Upoważnienie imienne do przeprowadzenia kontroli - Dz.U. 2011 Nr 103, poz. 601
 46. Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych - Dz.U. 2018, poz. 2523 (załącznik 2) Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2019 r.
 47. Uproszczony wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - Dz.U. 2008 Nr 214, poz. 1353 (załącznik 2)
 48. Wezwanie do opróżnienia lokalu mieszkalnego / miejsca w internacie / miejsca w kwaterze internatowej - Dz.U. 2018, poz. 2122 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2017 r.
 49. Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego od Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. 2019, poz. 272 Formularz obowiązuje od dnia 13 lutego 2019 r.
 50. Wniosek o nadanie numeru PESEL - Dz.U. 2015, poz. 1984 (załącznik 1)
 51. Wniosek o przydział miejsca w internacie / kwaterze internatowej zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA - Dz.U. 2017, poz. 1344 Formularz obowiązuje od dnia 21 lipca 2017 r.
 52. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2018, poz. 1529 Formularz obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2016 r.
 53. Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe - Dz.U. 2019, poz. 637 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 54. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2010 Nr 170, poz. 1146 (1)
 55. Wniosek o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych - Dz.U. 2015, poz. 1604 (załącznik 3)
 56. Wniosek o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych - Dz.U. 2015, poz. 1604 (załącznik 2)
 57. Wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji - Dz.U. 2018, poz. 2523 (załącznik 3) Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2019 r.
 58. Wniosek o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów - Dz.U. 2005 Nr 188, poz. 1581
 59. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych - Dz.U. 2015, poz. 1604 (załącznik 1)
 60. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dodowdów osobistych - Dz.U. 2010 Nr 105, poz. 667
 61. Wniosek o udostępnienie danych, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - Dz.U. 2008 Nr 214, poz. 1353 (załącznik 3)  
 62. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym - Dz.U. 2015, poz. 1604 (załącznik 4)
 63. Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia - Dz.U. 2016, poz. 1217 Formularz obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2016 r.
 64. Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej - Dz.U. 2010 Nr 68, poz. 438
 65. Wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego - Dz.U. 2014, poz. 1486 (załącznik 2)
 66. Wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic - Dz.U. 2014, poz. 1486 (załącznik 1)
 67. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego do Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA - Dz.U. 2018, poz. 2122 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2017 r.
 68. Wniosek o zasiłek powodziowy - Dz.U. 2011 Nr 247, poz. 1477
 69. Wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność - Dz.U. 2008 Nr 23, poz. 143 (1)
 70. Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2010 Nr 170, poz. 1146 (4)
 71. Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - Dz.U. 2009 Nr 54, poz. 449
 72. Zaświadczenie o uczestniczeniu w działaniach poza granicami państwa weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza - Dz.U. 2017, poz. 1594 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2012 r.
 73. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej / kierownika do spraw bezpieczeństwa - Dz.U. 2017, poz. 1347 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.
 74. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym - Dz.U. 2010 Nr 123, poz. 840 (załącznik 4)
 75. Zaświadczenie o utracie dokumentu paszportowego w czasie kontroli granicznej - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (8)
 76. Zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi - Dz.U. 2014, poz. 513
 77. Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (4)
 78. Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (3)
 79. Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (2)
 80. Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (1)
 81. Zestawienie zbiorcze nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2008 Nr 23, poz. 143 (2)
 82. Zestawienie zbiorcze nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2008 Nr 23, poz. 143 (3)
 83. Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego - Dz.U. 2018, poz. 2285 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 22 września 2015 r.
 84. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Obwodowej - Dz.U. 2011 Nr 17, poz. 86
 85. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu i Senatu - Dz.U. 2011 Nr 17, poz. 87
 86. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2011 Nr 17, poz. 85
 87. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2010 Nr 170, poz. 1146 (2)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241