Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Formularze:
 1. Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem
 2. Wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajowym / przyspieszonym bez przeprowadzenia rozprawy (PIP)
 3. Wzór decyzji o umorzeniu kosztów upomnienia (PIP)
 4. Wzór decyzji organu odwoławczego utrzymującej w mocy lub uchylającej w całości lub w części zaskarżony nakaz lub decyzję (PIP)
 5. Wzór decyzji stwierdzającej nieważność nakazu lub decyzji (PIP)
 6. Wzór decyzji stwierdzającej przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (PIP)
 7. Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie nakazu lub decyzji, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy (PIP)
 8. Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie nakazu lub decyzji, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy (PIP)
 9. Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej albo odmawiającej uchylenia lub zmiany nakazu albo decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy (PIP)
 10. Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej albo odmawiającej uchylenia lub zmiany nakazu lub decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy (PIP)
 11. Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej zaskarżoną decyzję lub nakaz na skutek odwołania wszystkich stron, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy (PIP)
 12. Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej zaskarżoną decyzję lub nakaz na skutek odwołania wszystkich stron, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy (PIP)
 13. Wzór decyzji w sprawie stwierdzenia spełnienia przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy warunków wymaganych do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (PIP)
 14. Wzór decyzji w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (PIP)
 15. Wzór decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu lekkich prac, przy wykonywaniu których można zatrudniać młodocianych w celu innym niż przygotowanie zawodowe (PIP)
 16. Wzór decyzji wydanej po wznowieniu postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego (PIP)
 17. Wzór nakazu - zakazu inspektora pracy (PIP)
 18. Wzór nakazu inspektora pracy (PIP)
 19. Wzór nakazu inspektora pracy w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, wstrzymania prac lub skierowania do innych prac pracowników lub innych osób (PIP)
 20. Wzór nakazu inspektora pracy w sprawie wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę (PIP)
 21. Wzór nakazu okręgowego inspektora pracy w sprawie zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju (PIP)
 22. Wzór nakazu okręgowego inspektora pracy zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju (PIP)
 23. Wzór nakazu płacowego inspektora pracy (PIP)
 24. Wzór notatki urzędowej z kontroli (PIP)
 25. Wzór notatki urzędowej z kontroli podmiotu nie będącego pracodawcą (PIP)
 26. Wzór notatki urzędowej z kontroli pracodawcy (PIP)
 27. Wzór odmowy rejestracji układu (PIP)
 28. Wzór odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy, protokołu dodatkowego, porozumienia o stosowaniu układu lub protokołu dodatkowego do porozumienia (PIP)
 29. Wzór odmowy rozpatrzenia wniosku o wpis informacji do rejestru układów (PIP)
 30. Wzór odstąpienia od przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie (PIP)
 31. Wzór orzeczenia o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy (PIP)
 32. Wzór oświadczenia obwinionego w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 58 z § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (PIP)
 33. Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, oddalającego zarzuty (PIP)
 34. Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, umarzającego postępowanie egzekucyjne (PIP)
 35. Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, zawieszającego postępowanie egzekucyjne (PIP)
 36. Wzór postanowienia w sprawie lokalizacji pomieszczenia poniżej poziomu otaczającego terenu (PIP)
 37. Wzór postanowienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia (PIP)
 38. Wzór postanowienia w sprawie przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (PIP)
 39. Wzór postanowienia w sprawie przywrócenia terminu z art. 58 i 59 Kodeksu postępowania administracyjnego (PIP)
 40. Wzór postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej (PIP)
 41. Wzór postanowienia w sprawie umorzenia grzywny w celu przymuszenia (PIP)
 42. Wzór postanowienia w sprawie uznania odwołania lub zażalenia od nakazu albo decyzji za niedopuszczalne (PIP)
 43. Wzór postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie podłogi pomieszczenia pracy poniżej otaczającego terenu (PIP)
 44. Wzór postanowienia w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego (PIP)
 45. Wzór postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych (PIP)
 46. Wzór postanowienia w sprawie zastosowania oświetlenia elektrycznego (PIP)
 47. Wzór postanowienia w sprawie zastosowania wykonania zastępczego (PIP)
 48. Wzór postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych (PIP)
 49. Wzór pouczenia osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie (załącznik do protokołu przesłuchania) (PIP)
 50. Wzór powiadomienia o postanowieniach układu niezgodnych z prawem (PIP)
 51. Wzór powiadomienia o wpisaniu do rejestru porozumienia o stosowaniu w całości lub w części układu (PIP)
 52. Wzór powiadomienia o wpisaniu do rejestru układu przekształconego z mocy prawa (PIP)
 53. Wzór powiadomienia o wpisaniu układu do rejestru (PIP)
 54. Wzór powiadomienia o wpisaniu układu do rejestru z wyłączeniem postanowień niezgodnych z prawem (PIP)
 55. Wzór powiadomienia o wpisie do rejestru informacji zgłoszonych przez strony zakładowego układu zbiorowego pracy (PIP)
 56. Wzór powiadomienia o wykreśleniu układu z rejestru (PIP)
 57. Wzór protokołu kontroli pracodawcy lub wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy (PIP)
 58. Wzór protokołu kontroli pracodawcy, przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą lub innego podmiotu (PIP)
 59. Wzór protokołu przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie (PIP)
 60. Wzór protokołu przesłuchania świadka (PIP)
 61. Wzór stanowiska dotyczącego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (PIP)
 62. Wzór upomnienia wzywającego do wykonania obowiązków wynikających z nakazu (PIP)
 63. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia przez organ Państwowej Inspekcji Pracy kontroli przedsiębiorcy oraz kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań (PIP)
 64. Wzór upoważnienia do udziału w kontroli (PIP)
 65. Wzór wezwania celem złożenia wyjaśnień (PIP)
 66. Wzór wezwania do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień (PIP)
 67. Wzór wezwania do usunięcia nieprawidłowości (PIP)
 68. Wzór wezwania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukarania (PIP)
 69. Wzór wniosku o uchylenie przyrzeczenia (zezwolenia) na pracę (PIP)
 70. Wzór wniosku o wydanie postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych (PIP)
 71. Wzór wykazu decyzji ustnych, wydanych w czasie kontroli (PIP)
 72. Wzór wystąpienia inspektora pracy (PIP)
 73. Wzór załącznika do wniosku o ukaranie (PIP)
 74. Wzór zawiadomienia pokrzywdzonego o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu (PIP)
 75. Wzór żądania inspektora pracy (PIP)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241