Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Finansów

Formularze:
 1. Deklaracja producenta dołączana do każdego egzemplarza kasy deklarująca jej identyczność techniczną, funkcjonalną i programową z kasą wzorcową poddaną badaniom - Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.
 2. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 3. Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 3)
 4. Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 1)
 5. Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 2)
 6. Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 4)
 7. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 8. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 9. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 3)
 10. Formularz zgłoszenia holdingu - Dz.U. 2017, poz. 457 Formularz obowiązuje od dnia 17 marca 2017 r.
 11. Formularz zgłoszenia podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dz.U. 2017, poz. 1078 Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2010 r.
 12. Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów wykluczonych - Dz.U. 2019, poz. 1279 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 13. Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej - Dz.U. 2015, poz. 1935
 14. Informacja o stanie środków na rachunku pomocniczym państwowej jednostki budżetowej - Dz.U. 2018, poz. 488 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 15. Karta gotowania warki - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 16. Karta kasy rejestrującej - Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.
 17. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 18. Karta transakcji - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 1)
 19. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 20. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 21. Księga kontroli produkcji piwa - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 22. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 23. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 24. Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 25. Lista podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 2)
 26. Metryczka nastawu - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 27. Metryka sprawy - Dz.U. 2012, poz. 246
 28. Obliczenie kwoty dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - Dz.U. 2015, poz. 461 (załącznik 2)
 29. Oświadczenie mieszkaniowe funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w innej miejscowości - Dz.U. 2018, poz. 439 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 30. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1581
 31. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)
 32. Protokół kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 2)
 33. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego - Dz.U. 2017, poz. 397 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 34. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 35. Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni - Dz.U. 2019, poz. 843 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 36. Protokół zatrzymania osoby przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 1)
 37. Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację - Dz.U. 2017, poz. 883 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2017 r.
 38. Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych - Dz.U. 2016, poz. 2121 Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2016 r.
 39. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich - Dz.U. 2019, poz. 1260 Formularz obowiązuje od dnia 9 lipca 2019 r.
 40. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2019, poz. 936 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 maja 2019 r.
 41. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2019, poz. 936 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 maja 2019 r.
 42. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2019, poz. 936 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 maja 2019 r.
 43. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych - Dz.U. 2016, poz. 618 (załącznik 4)
 44. Rozliczenie dotacji przedmiotowych - Dz.U. 2018, poz. 667 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.
 45. Sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli - Dz.U. 2018, poz. 2217 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 46. Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2019, poz. 189 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2005 r.
 47. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 1)
 48. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2019, poz. 189 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2005 r.
 49. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 2)
 50. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)
 51. Świadectwo zawodowe - Dz.U. 2013, poz. 175 (załącznik 2)
 52. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 53. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska - Dz.U. 2006 Nr 103, poz. 705 Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2006 r.
 54. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)
 55. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)
 56. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)
 57. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)
 58. Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 59. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa - Dz.U. 2015, poz. 1532
 60. Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego - Dz.U. 2016, poz. 2083 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 61. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyzszającej 5 000 zł. - Dz.U. 2010 Nr 22, poz. 112
 62. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 2)
 63. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 2)
 64. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 1)
 65. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 2)
 66. Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego lub budowli triangulacyjnej - Dz.U. 2019, poz. 1086 Formularz obowiązuje od dnia 12 czerwca 2019 r.
 67. Zestawienie przepływów finansowych prowadzonych przez koła gospodyń wiejskich - Dz.U. 2019, poz. 70 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.
 68. Zestawienie przychodów i kosztów prowadzone przez koła gospodyń wiejskich - Dz.U. 2019, poz. 70 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.
 69. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 1)
 70. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 1)
 71. Zgłoszenie przywozu do kraju / wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych - Dz.U. 2014, poz. 1068
 72. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 73. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 6)  
 74. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 7)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241