Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podkategorie:
Formularze:
 1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - Dz.U. 2018, poz. 1574 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - Dz.U. 2018, poz. 1574 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - Dz.U. 2018, poz. 1574 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 4. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Dz.U. 2018, poz. 1574 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Dz.U. 2018, poz. 1574 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 6. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Dz.U. 2018, poz. 1574 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 7. Arkusz Organizacji Szkoły Podstawowej - Format A4
 8. Imienny skład Rady jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego - Dz.U. 2018, poz. 402 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r.
 9. Informacja o osobach zatrudnionych w jednostce organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dniu złożenia wniosku - Dz.U. 2018, poz. 402 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r.
 10. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 11. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 12. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 13. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 14. Kalkulacja wstępna kosztów wydania podręcznika szkolnego - Dz.U. 2015, poz. 1074 (załącznik 1)
 15. Karta oceny pracy nauczyciela zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych - Dz.U. 2016, poz. 2287 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 16. Oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016, poz. 1156 Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2016 r.
 17. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Dz.U. 2017, poz. 2425 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 18. Rozliczenie kosztów wydania podręcznika szkolnego - Dz.U. 2015, poz. 1074 (załącznik 3)
 19. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 20. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 21. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 22. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 23. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 24. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 25. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Dz.U. 2018, poz. 2361 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 26. Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę - Dz.U. 2011 Nr 89, poz. 510 (3)
 27. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę - Dz.U. 2011 Nr 89, poz. 510 (4)
 28. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego - Dz.U. 2015, poz. 1074 (załącznik 2)
 29. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka organizacji lub instytucji - Dz.U. 2013, poz. 333 (załącznik 2)
 30. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka osobie fizycznej - Dz.U. 2013, poz. 333 (załącznik 1)
 31. Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - Dz.U. 2019, poz. 182 Formularz obowiązuje od dnia 31 stycznia 2019 r.
 32. Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe / artystyczne / sportowe - Dz.U. 2019, poz. 658 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2019 r.
 33. Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej - Dz.U. 2019, poz. 658 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2019 r.
 34. Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora / doktora habilitowanego - Dz.U. 2018, poz. 402 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r.
 35. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 36. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 37. Wniosek o udzielenie szkole artystycznej dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 38. Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych - Dz.U. 2019, poz. 574 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 39. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016 poz. 2006 (załącznik 2) Wzór obowiązuje od dnia 28 grudnia 2016 r.
 40. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016 poz. 2006 (załącznik 1) Wzór obowiązuje od dnia 28 grudnia 2016 r.
 41. Wniosek o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej - Dz.U. 2015, poz. 2288 Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.
 42. Wydruk zestawienia zbiorczego podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych - Dz.U. 2012, poz. 957 (załącznik 1)
 43. Zaświadczenie o akceptacji kandydata na stopień nauczyciela dyplomowanego przez komisję kwalifikacyjną - Dz.U. 2018, poz. 1574 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 44. Zaświadczenie o odbywaniu studiów - Dz.U. 2016, poz. 1 (załącznik 1)
 45. Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich - Dz.U. 2016, poz. 1 (załącznik 2)
 46. Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 47. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 48. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych) - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 49. Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 50. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 51. Zaświadczenie o ukończeniu praktyki dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych - Dz.U. 2015, poz. 628 (załącznik 8)
 52. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych - Dz.U. 2015, poz. 628 (załącznik 7)
 53. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego - Dz.U. 2018, poz. 1574 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 54. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia - Dz.U. 2018, poz. 1881 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 października 2018 r.
 55. Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą - Dz.U. 2018, poz. 1881 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 października 2018 r.
 56. Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą - Dz.U. 2018, poz. 1877 Formularz obowiązuje od dnia 3 października 2018 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241