Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Obrony Narodowej

Formularze:
 1. Akta postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (6)
 2. Certyfikat zdrowia kandydata do służby wojskowej poza granicami państwa - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 3. Decyzja Dowódcy / Kierownika w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla rzecznika dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 24, poz. 121 (2)
 4. Decyzja w sprawie przydziału żołnierzowi kwatery/lokalu mieszkalnego - Dz.U. 2016, poz. 419 (załącznik 2)
 5. Informacja o podejrzeniu, rozpoznaniu i stwierdzeniu związku poszczególnych chorób ze służbą - Dz.U. 2010 Nr 145, poz. 978 (załącznik 8)
 6. Informacja o warunkach i przebiegu służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich - Dz.U. 2014, poz. 839 (załącznik 5)
 7. Kalkulacja roczna kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internatach/kwaterach internatowych oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego - Dz.U. 2016, poz. 1600 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 8. Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku Skarbu Państwa - Dz.U. 2016 poz. 1568 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 13 października 2016 r.
 9. Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej - Dz.U. 2016 poz. 1568 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 13 października 2016 r.
 10. Karta obserwacji porodu w podmiocie leczniczym utworzonym przez MON - Dz.U. 2014, poz. 1508 (załącznik 2)
 11. Karta przydziału kryzysowego - Dz.U. 2015, poz. 575
 12. Karta skierowania do służby w formacji uzbrojonej - Dz.U. 2011 Nr 87, poz. 487
 13. Karta skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w sprawie ustalenia dla celów odszkodowawczych uszczerbku na zdrowiu żołnierza wskutek wypadku lub choroby - Dz.U. 2014, poz. 839 (załącznik 1)
 14. Karta skierowania na badania specjalistyczne/obserwację szpitalną osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2013, poz. 735 (załącznik 2)
 15. Karta ukarania żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (36)
 16. Karta wyróżnień żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (35)
 17. Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych - Dz.U. 2015, poz. 1518 (załącznik 2)
 18. Krótka historia choroby - Dz.U. 2012, poz. 741 (załącznik 3d)
 19. Książka ewidencji przejazdów drogowych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2012, poz. 1368 (załącznik 3)
 20. Lista osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (wersja nieobowiązująca) - Dz.U. 2009, nr 202, poz. 1566 Link do wersji aktualnej: Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej  
 21. Lista poszkodowanych w zdarzeniu masowym - Dz.U. 2012, poz. 741 (załącznik 3c)
 22. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2017, poz. 1980 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
 23. Meldunek o sprawcy wypadku (zdarzenia) wynikłego z rażącego naruszenia prawa przez żołnierza - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 24. Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 25. Meldunek o zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania oraz danych kontaktowych żołnierza - Dz.U. 2018, poz. 956 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 9 grudnia 2014 r.
 26. Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od ukarania, o ukaraniu - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (16)
 27. Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) o utrzymaniu w mocy, zmianie, uchyleniu orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (20)
 28. Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) w sprawie odroczenia, przerwania wykonania ukarania - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (25)
 29. Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) w sprawie zmiany, uchylenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (26)
 30. Orzeczenie o odroczeniu w całości/w części/rozłożeniu na raty wykonania kary pieniężnej - Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 973 (4) - Uchylony Akt Prawny
 31. Orzeczenie o odroczeniu/przerwaniu wykonania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania/aresztu koszarowego - Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 973 (3) - Uchylony Akt Prawny
 32. Orzeczenie w sprawie ustalenia związku śmierci ze służbą wojskową - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 33. Orzeczenie w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 34. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie ustalenia związku śmierci ze służbą wojskową - Dz.U. 2014, poz. 839 (załącznik 4)
 35. Plan nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - Dz.U. 2015, poz. 259
 36. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie przyjęcia odwołania - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (17)
 37. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (3)
 38. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (24)
 39. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odtworzeniu, odmowie odtworzenia akt postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (33)
 40. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o ustaleniu właściwości organu dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (4)
 41. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o uzupełnieniu materiału dowodowego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (18)
 42. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (5)
 43. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o wyłączeniu, o odmowie wyłączenia organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (8)
 44. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (32)
 45. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (13)
 46. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zbadaniu przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (22)
 47. Postanowienie Dowódcy (Kierownika), Prokuratora Wojskowego o przejęciu postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (9)
 48. Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego, Dowódcy (Kierownika) o sprostowaniu błędu, oczywistej pomyłki, o odmowie sprostowania błędu, oczywistej pomyłki - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (34)
 49. Protokół badania śliny, krwi, moczu, wydzieliny organizmu - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (31)
 50. Protokół informacji uzyskanych od świadka - Dz.U. 2010 Nr 145, poz. 978 (załącznik 2)
 51. Protokół przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (11)
 52. Protokół przyjęcia wyjaśnień od obwinionego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (12)
 53. Protokół przyjęcia/zdania kwatery/lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Dz.U. 2016, poz. 275 (załącznik 1)
 54. Protokół przyjęcia/zdania miejsca w internacie/kwaterze internatowej - Dz.U. 2016, poz. 1600 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 55. Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (30)
 56. Protokół wyjaśnień złożonych przez poszkodowanego - Dz.U. 2010 Nr 145, poz. 978 (załącznik 1)
 57. Protokół zapoznania obwinionego, obrońcy z całością materiałów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym, z uzupełnionymi materiałami postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (14)
 58. Rejestr podejrzeń, rozpoznań i stwierdzeń związku poszczególnych chorób ze służbą - Dz.U. 2010 Nr 145, poz. 978 (załącznik 7)
 59. Rejestr postępowań dyscyplinarnych - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (37)
 60. Rozkaz / Decyzja Dowódcy / Kierownika dotycząca wyznaczenia / odwołania z funkcji rzecznika dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 24, poz. 121 (1)
 61. Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie polecenia poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (29)
 62. Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie wyróżnienia za zasługi - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (1)
 63. Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie zarządzenia wykonania ukarania - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (27)
 64. Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonego ukarania - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (28)
 65. Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 66. Skierowanie do zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej żołnierza służby stałej/żołnierza służby kontraktowej/żołnierza odbywającego okresową służbę wojskową - Dz.U. 2016, poz. 1600 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 67. Skierowanie do zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej żołnierza zawodowego/pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej/dziecka żołnierza/dziecka pracownika - Dz.U. 2016, poz. 1600 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 68. Skierowanie na badania do wojskowej komisji lekarskiej - Dz.U. 2015, poz. 761 (załącznik 3)
 69. Sprawozdanie o przemieszczeniu rannych i chorych w podmiotach leczniczych - Dz.U. 2012, poz. 741 (załącznik 4)
 70. Sprawozdanie z kart urządzeń lub kart systemów ochrony przeciwpożarowej prowadzonych przez operatora urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP - Dz.U. 2015, poz. 2054
 71. Sprawozdanie z wyników pracy Komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2013, poz. 735 (załącznik 1)
 72. Standardowy formularz wyników badania lekarskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych (MS - 2) - Załącznik III - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 73. Świadectwo służby żołnierza - Dz.U. 2014, poz. 895
 74. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2009, nr 202, poz. 1566 (1)
 75. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2009 Nr 226, poz. 1834 (1)
 76. Wkładka do krótkiej historii choroby - Dz.U. 2012, poz. 741 (załącznik 3e)
 77. Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego - Dz.U. 2016, poz. 419 (załącznik 1)
 78. Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział miejsca mi/mojemu dziecku w internacie albo kwaterze internatowej - Dz.U. 2016, poz. 1600 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 79. Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej - Dz.U. 2016, poz. 1600 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 80. Wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu przez żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (10)
 81. Wniosek o dokonanie w paszporcie wpisu - Dz.U. 2009 Nr 119, poz. 995
 82. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski. - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1554 (1)
 83. Wniosek o mianowanie na stopień wojskowy - Dz.U. 2019, poz. 158 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 11 lutego 2019 r.
 84. Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego - Dz.U. 2016, poz. 1640 Formularz obowiązuje od dnia 22nbsp;października 2016 r.
 85. Wniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju" - Dz.U. 2013, poz. 1224 (załącznik 1)
 86. Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych MON - Dz.U. 2018, poz. 1018 Formularz obowiązuje od dnia 12 czerwca 2018 r.
 87. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej - Dz.U. 2015, poz. 449 (załącznik 1)
 88. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego - Dz.U. 2013, poz. 736 (załącznik 1)
 89. Wniosek o przydział tymczasowej kwatery przeznaczonej dla funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego - Dz.U. 2013, poz. 736 (załącznik 2)
 90. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową - Dz.U. 2015, poz. 1811
 91. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych - Dz.U. 2009 Nr 107, poz. 890
 92. Wniosek o rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2018, poz. 2026 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2012 r.
 93. Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) - Dz.U. 2012, poz. 846 (załącznik 1)
 94. Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej - Dz.U. 2010 Nr 68, poz. 438
 95. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (2)
 96. Wniosek o wydanie karty / tabliczki tożsamości - Dz.U. 2017, poz. 491 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 97. Wniosek o wyłączenie organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (7)
 98. Wniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny - Dz.U. 2011 Nr 128, poz. 723
 99. Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej do Agencji Mienia Wojskowego - Dz.U. 2016, poz. 1195 (załącznik 1 i 2)
 100. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniącego okresową służbę wojskową - Dz.U. 2010 Nr 77, poz. 509
 101. Wniosek o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (21)
 102. Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów/podoficerów/szeregowych - Dz.U. 2015, poz. 1518 (załącznik 1)
 103. Wniosek o zezwolenie na jednorazowe przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej RP - Dz.U. 2015, poz. 273 (załącznik 1)
 104. Wniosek o zezwolenie na wielokrotne przekraczanie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej RP - Dz.U. 2015, poz. 273 (załącznik 2)
 105. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (15)
 106. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu odwoławczym - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (19)
 107. Wniosek w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (23)
 108. Wniosek zbiorczy o mianowanie na pierwszy stopień oficerski absolwentów - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1554 (2)
 109. Wojskowy wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski - Dz.U. 2019, poz. 158 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 11 lutego 2019 r.
 110. Zapotrzebowanie na przejazd drogowy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2012, poz. 1368 (załącznik 2)
 111. Zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej/i środka dyscyplinarnego - Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 973 (1) - Uchylony Akt Prawny
 112. Zarządzenie wykonania warunkowego zawieszenia wykonania kary dyscyplinarnej - Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 973 (2) - Uchylony Akt Prawny
 113. Zaświadczenie o uczestniczeniu w działaniach poza granicami państwa weterana lub weterana poszkodowanego - Dz.U. 2012, poz. 229 (załącznik 1)
 114. Zaświadczenie o ukończeniu wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego - Dz.U. 2019, poz. 218 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.
 115. Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (4)
 116. Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (3)
 117. Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (2)
 118. Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (1)
 119. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów ukarań sądowych za wykroczenia oraz żołnierzy rozpatrzonych dyscyplinarnie - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (47)
 120. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów wyroków sądowych za przestępstwa - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (46)
 121. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przestępstw przez żołnierzy - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (41)
 122. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez żołnierzy - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (43)
 123. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia wykroczeń przez żołnierzy - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (42)
 124. Zestawienie liczbowe wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 125. Zestawienie liczbowe żołnierzy objętych karnymi albo dyscyplinarnymi środkami zapobiegawczymi oraz badaniami je poprzedzającymi - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (45)
 126. Zestawienie liczbowe żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie - Dz.U. 2013, poz. 1677 (załącznik 2)
 127. Zestawienie liczbowe żołnierzy według wykonania orzeczeń sądowych i dyscyplinarnych - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 128. Zestawienie wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 129. Zezwolenie na przejazd drogowy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2012, poz. 1450
 130. Zgłoszenie podejrzenia związku choroby ze służbą - Dz.U. 2010 Nr 145, poz. 978 (załącznik 5)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241