Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Formularze:
 1. Certyfikat importowy / Import Certificate - Dz.U. 2012, poz. 923
 2. Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - Dz.U. 2012, poz. 486 (załącznik 1)
 3. Dyplom uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - Dz.U. 2012, poz. 486 (załącznik 2)
 4. Ewidencja towarów objętych postępowaniem antydumpingowym E-DUMP
 5. Formularz zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej - Dz.U. 2012, poz. 513
 6. Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 2)
 7. Informacja o wyrobach zawierających azbest - Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31 (3)
 8. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - Dz.U. 2014, poz. 193 (załącznik 2)
 9. Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę - Dz.U. 2009 Nr 16, poz. 84 (załącznik 6)
 10. Informacje dotyczące inwestycji początkowej - Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 714
 11. Karta audytu efektywności energetycznej - Dz.U. 2017, poz. 1912 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 12. Karta wypadku - Dz.U. 2013, poz. 1618
 13. Kontrakt socjalny - Dz.U. 2010 Nr 218, poz. 1439
 14. Książka kasy rejestrującej - Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.
 15. Kwartalne sprawozdanie/kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019, poz. 1195 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 16. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego - Dz.U. 2017 poz. 1788 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 11 września 2016 r.
 17. MG Formularz - Wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczącego pomocy technicznej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego,...
 18. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. 2010 Nr 162, poz. 1089 (1)
 19. Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy wywiadu środowiskowego) - Dz.U. 2017 poz. 1788 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 11 września 2016 r.
 20. Oświadczenie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej - Dz.U. 2017 poz. 1788 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 11 września 2016 r.
 21. Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem - Dz.U. 2014, poz. 146
 22. Podstawowe informacje dotyczące poniesionych kosztów oraz wyników produkcyjnych osiągniętych w roku poprzedzającym udzielenie dotacji - Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 714
 23. Protokół pobrania próbek nawozu do badań - Dz.U. 2010 Nr 183, poz. 1229 (2)
 24. Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (6)
 25. Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu pod ziemią lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych pod ziemią - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (5)
 26. Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych częściowo pod ziemią i częściowo na powierzchni dla udowodnienia pracy wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (4)
 27. Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których zatrudnienia zalicza się w wymiarze półtorakrotnym - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (3)
 28. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2061 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 29. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2061 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 30. Sprawozdanie / Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U. 2011 Nr 173, poz. 1035
 31. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej - Dz.U. 2017, poz. 97 Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2017 r.
 32. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2019, poz. 1195 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 33. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2012, poz. 1371 (załącznik 1)
 34. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego - Dz.U. 2019, poz. 1195 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 35. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2012, poz. 1371 (załącznik 2)
 36. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2019, poz. 1195 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 37. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2012, poz. 1371 (załącznik 3)
 38. Świadectwo wzorcowania zbiorników statków - Dz.U.2012, poz. 225 (załącznik 1)
 39. Umowa o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej - Dz.U. 2007 Nr 159, poz. 1124
 40. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 163
 41. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego - Dz.U. 2010 Nr 173, poz. 1172
 42. Wniosek o akredytację do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES - Dz.U. 2019, poz. 876 Formularz obowiązuje od dnia 12 maja 2019 r.
 43. Wniosek o dofinansowanie do inwestycji początkowej - Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 714
 44. Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 1)
 45. Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych - Dz.U. 2014, poz. 1570
 46. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1569
 47. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 1572
 48. Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie - Dz.U. 2019, poz. 905 Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2019 r.
 49. Wniosek o finansowanie kosztów wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 6)
 50. Wniosek o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego, ujętego w jednoznacznym oznaczeniu materiału wybuchowego - Dz.U. 2012, poz. 1231 (załącznik 1)
 51. Wniosek o nadanie upoważnienia w zakresie przywozu/wywozu/obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi - Dz.U. 2017, poz. 1518 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 52. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2011 Nr 237, poz. 1409
 53. Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec - Dz.U. 2008 Nr 47, poz. 275 - (wersja nieobowiązująca)
 54. Wniosek o udzielenie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego - Dz.U. 2012, poz. 394
 55. Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych - Dz.U. 2014, poz. 781
 56. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 2)
 57. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Dz.U. 2014, poz. 193 (załącznik 1)
 58. Wniosek o wydanie karty parkingowej - Dz.U. 2016, poz. 1438 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 czerwca 2015 r.
 59. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Dz.U. 2014, poz. 193 (załącznik 3)
 60. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej - Dz.U. 2007 Nr 159, poz. 1123
 61. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie - Dz.U. 2014, poz. 305
 62. Wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy na restrukturyzację - Dz.U. 2006, Nr 84, poz. 580
 63. Wzory tabel zawierających objętość cieczy, wyrażoną w litrach lub decymetrach sześciennych lub metrach sześciennych, która znajduje się w zbiornikach statków - Dz.U. 2012, poz. 225 (załącznik 2)
 64. Wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych - Dz.U. 2016, poz. 1272 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
 65. Wzór raportu dla Komisji Europejskiej z krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw - Dz.U. 2017, poz. 2459 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 66. Wzór raportu dla Rady Ministrów z krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw - Dz.U. 2017, poz. 2459 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 67. Załącznik do Karty Ewidencyjnej Pracownika do ewidencjonowania przepracowanych okresów pracy górniczej - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (1)
 68. Załącznik do Karty Ewidencyjnej Pracownika do ewidencjonowania przepracowanych okresów pracy górniczej zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (2)
 69. Zaświadczenie dotyczące okresu pobierania stypendiów sportowych - Dz.U. 2017, poz. 2185 Formularz obowiązuje od dnia 29 listopada 2017 r.
 70. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych - Dz.U. 2014, poz. 497 (załącznik 1)
 71. Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności - Dz.U. 2014, poz. 497 (załącznik 2)
 72. Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016, poz. 2265 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2016 r.
 73. Zawiadomienie o odmowie dokonania wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 4)
 74. Zawiadomienie o wpisie do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 3)
 75. Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 5)
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241