Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Transport >

Dokumenty Transportowe

Podkategorie:
Formularze:
 1. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dz.U. 2012, poz. 1079 (załącznik 3)
 2. Decyzja o cofnięciu zakazu wejścia do portów - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 3. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 4)
 4. Decyzja o odmowie wejścia do portu statku o obcej przynależności, któremu organy inspekcyjne państw-stron Memorandum Paryskiego wydały decyzję o zakazie wejścia do portów - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 5. Decyzja o wydaniu zakazu wejścia do portów w przypadku, gdy statek, udając się do uzgodnionej stoczni remontowej, opuścił port bez spełnienia określonych warunków lub nie zawinął do uzgodnionej stoczni remontowej - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 6. Decyzja o wydaniu zakazu wejścia do portów w przypadku, gdy statek został zatrzymany po raz trzeci - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 7. Decyzja o wydaniu zgody na wyjście z portu w celu dokonania naprawy w stoczni remontowej - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 8. Decyzja o zatrzymaniu statku przez Inspektora Inspekcji Państwa Portu Urzędu Morskiego - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 9. Dokument zastępujący zgłoszenie przewozu towarów - Dz.U. 2018, poz. 1849 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 10. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu - Dz.U. 2015, poz. 148 (załącznik 4)
 11. Ewidencja czasu pracy i odpoczynku marynarza - Dz.U. 2016, poz. 667 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2016 r.
 12. Ewidencja dokumentacji kierowcy
 13. Faktura transportowa - Od 1 stycznia 2014 r. przestaje obowiązywać wzór formularza faktury za usługi transportowe. Sprzedaż usług transportowych rozlicza się na zasadach ogólnych.
 14. Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 6)
 15. Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 7)
 16. Formularz do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE - Dz.U. 2016, poz. 480
 17. Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2011 Nr 86, poz. 473 (1)
 18. Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2018, poz. 2382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.
 19. Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przez Marszałka województwa - Dz.U. 2018, poz. 2382 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.
 20. Formularz ewidencyjny w transporcie morskim - Dz.U. 2012, poz. 761 (załącznik 1)
 21. Formularz zgłoszenia wstępnego statku - Dz.U. 2009 Nr 34, poz. 268
 22. Karta ewidencyjna pojazdu
 23. Licencja na prowadzenie działalności gorspodarczej polegającej na świadczeniu usług trakcyjnych w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym - Dz.U. 2009 Nr 94, poz. 775 (2)
 24. Licencja na prowadzenie działalności gorspodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym - Dz.U. 2009 Nr 94, poz. 775 (1)
 25. Oświadczenie o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 3)
 26. Oświadczenie o posiadaniu dla pojazdu objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji świadectwa zgodności WE/świadectwa zgodności - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 5)
 27. Oświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 7)
 28. Oświadczenie o złożeniu jednego wniosku, w jednym państwie członkowskim UE w zakresie typu pojazdu i typu przedmiotu wyposażenia lub części - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 8)
 29. Oświadczenie przedsiębiorcy o nie zatrudnianiu kierowców
 30. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
 31. Pokwitowanie pobrania kaucji w formie gotówkowej - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 32. Pokwitowanie zatrzymania środka transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 33. Pokwitowanie zatrzymania towaru - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 34. Potwierdzenie usunięcia zamknięć urzędowych - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 35. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu - Dz.U. 2017, poz. 41 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r.
 36. Protokół drogowej kontroli technicznej zawierający wykaz kontrolny - Dz.U. 2018, poz. 948 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2018 r.
 37. Protokół kontroli drogowej - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 1)
 38. Protokół kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 2)
 39. Protokół kontroli w zakresie przewozu drogowego - Dz.U. 2014, poz. 1704 (załącznik 3)
 40. Protokół pobrania próbki towaru przewożonego środkiem transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 41. Protokół pobrania próbki towaru przewożonego środkiem transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 42. Protokół z kontroli przewozu towarów środkiem transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 43. Protokół z kontroli przewozu towarów środkiem transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 44. Rejestr Badań Technicznych Pojazdów
 45. Sprawozdanie oceniające - Dz.U. 2014, poz. 1838
 46. Świadectwo homologacji typu pojazdu samochodowego i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 3)
 47. Świadectwo przewozowe EUR.1 Nr A
 48. Tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej - Dz.U. 2019, poz. 719 Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2019 r.
 49. Umowa dostawy
 50. Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę)
 51. Umowa spedycji
 52. Umowa sprzedaży-dostawy (między krajowym producentem-dostawcą a odbiorcą zagranicznym)
 53. Uproszczony Dokument Towarzyszący - Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji - Dz.U. 2017, poz. 334 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 54. Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu - Dz.U. 2015, poz. 148 (załącznik 6)
 55. Wniosek o przeniesienie uprawnień koncesyjnych
 56. Wniosek o przeprowadzenie badań w celu wydania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - Dz.U. 2013, poz. 396 (załącznik 2)
 57. Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców - Dz.U. 2017, poz. 2133 Formularz obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.
 58. Wniosek o udostępnienie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (Intrastat) oraz z pozostałymi państwami (Extrastat) - Dz.U. 2018, poz. 409 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 59. Wniosek o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów - Dz.U. 2016, poz. 1148 Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 60. Wniosek o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO) w zakresie ochrony statków/obiektów portowych - Dz.U. 2009 Nr 28, poz. 177
 61. Wniosek o wydanie dodatkowych zezwoleń zagranicznych
 62. Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu samochodowego i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części - Dz.U. 2013, poz. 407 (załącznik 6)
 63. Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu WE pojazdu, typu WE przedmiotu wyposażenia lub części, typu EKG ONZ - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 6)
 64. Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - Dz.U. 2013, poz. 396 (załącznik 1)
 65. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z wymaganymi wpłatami należności celnych i podatków pobieranych przez urzędy celne
 66. Wniosek o wydanie zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne
 67. Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego na świadczenie usługi związanej z przemieszczeniem towarów
 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 1)
 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów - Dz.U. 2019, poz. 486 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2019 r.
 70. Wniosek o wydanie zezwoleń pomimo nie rozliczenia pobranych wcześniej zezwoleń
 71. Wniosek o wydanie zezwoleń zagranicznych przedsiębiorcy wykonującemu międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne
 72. Wniosek o wymianę dokumentów licencyjnych wydanych przed 01.01.2002 r.
 73. Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów - Dz.U. 2015, poz. 148 (załącznik 5)
 74. Wykaz numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 2)
 75. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 4)
 76. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania świadectw zgodności WE, oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 9)
 77. Wypis z potwierdzenia zgłoszenia przewozu - Dz.U. 2017, poz. 41 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r.
 78. Załącznik do zezwolenia / świadectwa (CITES)
 79. Zaświadczenie aktywności zawodowej kierowcy
 80. Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2017, poz. 41 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r.
 81. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych / cyfrowych - Dz.U. 2018, poz. 1684 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 września 2018 r.
 82. Zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej statku - Dz.U. 2019, poz. 842 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 maja 2019 r.
 83. Zezwolenie / Świadectwo (CITES)
 84. Zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 1564 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 lipca 2016 r.
 85. Zezwolenie na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 1564 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2015 r.
 86. Zlecenie przewozowe
 87. Zlecenie transportowe
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241