Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Wyjazdy-Przyjazdy

Podkategorie:
Formularze:
 1. Akt nadania obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 2)
 2. Decyzja o odmowie wydania wizy krajowej - Dz.U. 2019, poz. 782 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 3. Decyzja o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej - Dz.U. 2019, poz. 783 Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 4. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - Dz.U. 2014, poz. 535
 5. DS-157-PL Uzupełniający wniosek o wizę nieemigracyjną
 6. DS-158-PL - Historia zatrudnienia osoby ubiegającej się o wizę nieimigracyjną oraz informacje o osobach mogących potwierdzić dane zamieszczone na formularzu
 7. DS-230 Part I - Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca
 8. DS-230 Part II - Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca
 9. Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę - Dz.U. 2009 Nr 16, poz. 84 (załącznik 6)
 10. Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 11. Kwestionariusz paszportowy na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (6)
 12. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 1476
 13. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2018, poz. 1109 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 14. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2018, poz. 1109 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 15. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2018, poz. 1109 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 16. Oświadczenie kandydata na aplikację dyplomatyczno-konsularną - Dz.U. 2016, poz. 1175 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r.
 17. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 18. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 19. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 20. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 21. Podanie - Kwestionariusz paszportowy - Formularz przeznaczony tylko jako wzór do użytku wewnętrznego i nie nadaje się do złożenia w urzędzie paszportowym. Uznawane są tylko i wyłącznie druki papierowe dostępne w urzędzie paszportowym.
 22. Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 23. Przedłużenie ZEZWOLENIA typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 24. Przedłużenie Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 25. Przepustka dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Dz.U. 2005 r. Nr 147 poz. 1228
 26. Rejestr wniosków o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt oraz wydanych w tych sprawach decyzji
 27. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 1)
 28. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 925
 29. Wniosek o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / areszcie dla cudzoziemców - Dz.U. 2019, poz. 680 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.
 30. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej - Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 31. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen - Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 1)
 32. Wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno - konsularną
 33. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 501
 34. Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka - Dz.U. 2016, poz. 1382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 września 2016 r.
 35. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce - Dz.U. 2018, poz. 1204 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 36. Wniosek o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - Dz.U. 2018, poz. 1203 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 37. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi karty polaka, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały - Dz.U. 2016, poz. 2274 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 38. Wniosek o udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany - Dz.U. 2014, poz. 549
 39. Wniosek o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców - Dz.U. 2014, poz. 519
 40. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  - POBIERZ 
 41. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / korzystania z mobilności długoterminowej - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 42. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 569 (załącznik 1)
 43. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały - Dz.U. 2014, poz. 568 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.
 44. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego - Dz.U. 2014, poz. 554 (załącznik 1)
 45. Wniosek o udzielenie dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 46. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 47. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy karty polaka osiedlających się na terytorium RP - Dz.U. 2016, poz. 2275 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 48. Wniosek o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 49. Wniosek o udzielenie informacji o wpisaniu / sprostowaniu / wykreśleniu danych osobowych do/z wykazu i Systemu Informacyjnego Schengen
 50. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej - Dz.U. 2015, poz. 1859 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2015 r.
 51. Wniosek o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.
 52. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 1) Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy
 53. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 2) Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy
 54. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / o zastosowanie aresztu dla cudzoziemców - Dz.U. 2019, poz. 680 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.
 55. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego - Dz.U. 2012, poz. 916
 56. Wniosek o uznanie za repatrianta - Dz.U. 2018, poz. 1199 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 57. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - Dz.U. 2018, poz. 1526 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2018 r.
 58. Wniosek o wydanie / wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu - Dz.U. 2017, poz. 1916 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 listopad 2011 r.
 59. Wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.
 60. Wniosek o wydanie / wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2017, poz. 1916 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 listopad 2011 r.
 61. Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 14)
 62. Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 13)
 63. Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 10)
 64. Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 11)
 65. Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca - Dz.U. 2015, poz. 1856 (załącznik 3)
 66. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych - Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.
 67. Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.
 68. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 69. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 70. Wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego - Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.
 71. Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 12)
 72. Wniosek o wydanie wizy krajowej - Dz.U. 2019, poz. 782 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 73. Wniosek o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji - Dz.U. 2017, poz. 994 Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2017 r.
 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 76. Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.
 77. Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej - Dz.U. 2009 nr 99 poz. 835 (załącznik 2)
 78. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 928 (załącznik 1)
 79. Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.
 80. Wniosek o zwrot kosztów (art. 14 ust. 2 i 3 dyrektywy (UE) 2015/637) - Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.
 81. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 82. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 83. Wniosek wizowy - Białoruś - Formularz aktywny bezpłatny
 84. Wniosek wizowy do Referacji Rosyjskiej (Rosja) - Formularz aktywny bezpłatny
 85. Wzór wniosku o uznanie za repatrianta - Dz.U. 2001 nr 22 poz. 260
 86. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 87. Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 88. Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 89. Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 90. Zaproszenie dla cudzoziemca - Dz.U. 2018, poz. 1526 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2018 r.
 91. Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia/ o kontynuowaniu przez cudzoziemca studiów - Dz.U. 2018, poz. 1116 Formularz obowiązuje od dnia 25 czerwca 2018 r.
 92. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 7)
 93. Zaświadczenie o zakończeniu zwykłego zamieszkiwania
 94. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 95. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 96. Zaświadczenie o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 8)
 97. Zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi - Dz.U. 2014, poz. 513
 98. Zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 9)
 99. Zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 3)
 100. Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 101. Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 102. Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 103. Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 104. Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 105. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy / Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 106. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 6)  
 107. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Notification of leaving the territory of the Republic of Poland - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 108. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 109. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 110. Zobowiązanie do spłaty kosztów ochrony konsularnej - Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.
 111. Życiorys kandydata na aplikację dyplomatyczno-konsularną - Dz.U. 2016, poz. 1175 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r.
logo_pitform_small.jpg, 6 kB
Deklaracje i dokumenty podatkowe do pobrania za pośrednictwem sms lub przelewu elektronicznego

Druki podatkowe

Możesz tu szybko pobrać aktualne oraz archiwalne wzory formularzy tj.: PIT, CIT, VAT, NIP, AKC, IFT, SSE, PCC, ORD, POG, TYT, VZM, WZP, WZS, ZUS, Zeznanie podatkowe i inne.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.

Popularne formaty Word, Excel oraz PDF.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego wzory i formaty.

Pobierz bezpłatne

Przykładowe wzory dokumentów i sprawdź ich przydatność oraz funkcjonalność użytkową.

Uwaga: otwierając formularz w formacie Excel należy pamiętać o włączeniu MAKR, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie formuł obliczeniowych.

Podatki i ZUS na CD

w poręcznych opakowaniach DVD BOX

Płyta zawiera wszystkie aktualne druki podatkowe + druki ZUS. Dzięki temu można korzystać z formularzy bez potrzeby dostępu do sieci Internet.

Druki są aktywne (Excel) oznacza to, ze obliczenia dokonują się automatycznie.

Płyta jest przydatnym narzędziem pracy dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych, ułatwiającym dokonywanie rozliczeń podatkowych oraz kontakty z ZUS.

Zawartość CD

Subskrypcje serwisu

umożliwiają dostęp do bazy ponad 5 000 wzorów formularzy, która znajduje się na www.signform.pl.

Dokumenty w bazie pogrupowane są w kategorie: Finanse, Firmowe, Budowlane, BHP i HACCP, Kadrowe, Podatkowe, Prawne, Transportowe, Umowy, Urzędowe, UE.

Wybierz subskrypcje

www.signform.pl sp. z o.o.

ul. Altowa 6/5 02-386 Warszawa
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno-Formularzowej
e-mail: bok@signform.pl

Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536 Bank Zachodni WBK S.A.
NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241